Đăng nhập
48.367
0 người đang online
KỲ HỌP THỨ 5 KHÓA I
(Từ ngày 17/12/2015 đến ngày 18/12/2015)

Ngày 17/12/2015
Buổi sáng

1. Chào cờ ( cử Quốc ca)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

3. Thông qua chương trình kỳ họp

4. Chủ tịch HĐND Quận khai mạc kỳ họp

5. UBND báo cáo:

5.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016; Tờ trình về việc phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 của quận Nam Từ Liêm

5.2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2015; Tờ trình phê chuẩn dự toán ngân ngân sách Nhà nước quận và phương án phân bổ ngân sách cấp quận năm 2016

6. Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

7. Tòa án nhân dân quận: Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016

8. Viện kiểm sát nhân dân quận: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát  năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

9. Ủy ban MTTQ quận: Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2015

10. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Thành phố

11. Chủ tọa kỳ họp tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thành phố

12. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 của Quận và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách quận và phương án phân bổ ngân sách cấp quận năm 2016

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế HĐND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; phân bổ dự toán ngân sách cấp quận năm 2016. 

Buổi chiều

1. Thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường kỳ

2. Biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

2.1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 của quận

2.2. Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách quận và phương án phân bổ ngân sách cấp quận năm 2016

3. Thường trực HĐND trình, HĐND quận xem xét, thông qua chương trình giám sát của HĐND quận năm 2016

4. UBND trình, HĐND quận xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2016

5. UBND trình, HĐND quận xem xét, thông qua về việc hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Quận năm 2016  

Ngày 18/12/2015
Buổi sáng

1. Chủ tọa kỳ họp thông báo nội dung, chương trình làm việc ngày làm việc thứ hai

2. UBND quận báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 4 HĐND quận; Kết quả thực hiện kết luận các cuộc giám sát của Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận trong năm 2015

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

4. UBND trình, HĐND quận xem xét, bầu bổ sung ủy viên UBND quận khóa I nhiệm kỳ 2011-2016

5. Lãnh đạo UBND quận phát biểu ý kiến

6. Chủ tịch HĐND quận phát biểu bế mạc kỳ họp

7. Chào cờ

Buổi chiều

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn