Đăng nhập
62.567
0 người đang online
KỲ HỌP THỨ 1 KHÓA XV
(Từ ngày 21/01/2016 đến ngày 22/01/2016)

Ngày 21/01/2016
Buổi sáng

1. Chào cờ ( cử Quốc ca)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

3. Thông qua chương trình kỳ họp

4. Chủ tịch HĐND Quận khai mạc kỳ họp

5. UBND báo cáo:

5.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016; Tờ trình về việc phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 của quận Nam Từ Liêm

5.2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2015; Tờ trình phê chuẩn dự toán ngân ngân sách Nhà nước quận và phương án phân bổ ngân sách cấp quận năm 2016

6. Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

7. Tòa án nhân dân quận: Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016

8. Viện kiểm sát nhân dân quận: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát  năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

9. Ủy ban MTTQ quận: Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2015

10. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Thành phố

11. Chủ tọa kỳ họp tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thành phố

12. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 của Quận và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách quận và phương án phân bổ ngân sách cấp quận năm 2016

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế HĐND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; phân bổ dự toán ngân sách cấp quận năm 2016. 

Buổi chiều

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn